Geri
 
Koçaslanlar–Üyelik Sözleşmesi
Taraflar
"Portal": www.kocaslanlar2.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"Üye": www.kocaslanlar2.comportalına üye olan ve "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
"Üyelik": "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "KOÇASLANLAR" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
"Kurumsal Üye":www.kocaslanlar2.comportalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.
"Mağaza": Kurumsal Üye’nin “Portal” üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği KOÇASLANLAR ürünüdür.
Tanımlar
Koçaslanlar hizmeti bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır.
Portala üye olan kullanıcı bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.
Koçaslanlar üyelik sözleşmesi bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacak.
Sözleşme elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu, Portal'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri
a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal'da yer alan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içindeki şartlara uyacağını, burada belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul etmektedir. Üye, ayrıca işbu Sözleşme'yi onaylamakla, Kullanım Koşulları'nı da kabul etmiş sayılacaktır.
b) Üyenin, Portal'a giriş için kullandığı “kullanıcı ismi”, “şifre” vb. bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen Üye'nin sorumluluğundadır.
c) Üye, Koçaslanlar tarafından yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar halinde ve resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple herhangi bir şekilde tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
d) Üye, Portal üzerinden herhangi Koçaslanlar veya bir üçüncü kişinin itibarını, şerefini veya özel veya ticari hayatını zedeleyecek bir eylemde bulunursa veya doğrudan veya dolaylı olarak Portal üzerinden Koçaslanlar veya üçüncü kişiye zarar verirse bu zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
e) Üye, Koçaslanlar'ın yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.
1.2. Koçaslanlar’ın Hak ve Yükümlülükleri
a)Portal'da yer alan modüller ve her türlü bilgi, hizmet ve program Koçaslanlar tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
b)Koçaslanlar, Üye tarafından gönderilen kişisel bilgiler hariç (isim-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri vb.) tüm bilgi veya malzemeleri gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirecek olup, kendisine gönderilen bu malzemeleri ve bilgileri kopyalama, çoğaltma, yayınlama, yükleme, postalama, aktarma, dağıtma, kamuya açık görüntüleme, gerçekleştirme, değiştirme, bunlardan türetilen işler hazırlama ve kullanma hakkına sahiptir. Üye tarafından ürün veya hizmetlerin alınması amacıyla sağlanan kişisel bilgiler, Koçaslanlar tarafından gizlilik ilkelerine uygun şekilde işlenecektir.
c)Koçaslanlar, Portal'da atıfta bulunmuş olabileceği veya bağlantıyla erişilebilen herhangi bir Web sitesi veya üçüncü kişi kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
d)Koçaslanlar, Üye tarafından gönderilen ve Portal'da yer alacak fotoğrafların kopyalanmaması, çoğaltılmaması, yayımlanmaması, dağıtılmaması için gerekli yasal uyarıları yapacak ve her türlü gerekli teknik önlemi alacaktır. Ancak Koçaslanlar, belirtilen önlemlerin alınmasına rağmen, izni dahilinde olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından Portal'daki fotoğrafların yasal olmayan yollarla kopyalanması, çoğaltılması, yayımlanması, dağıtılması durumunda, herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
e)Koçaslanlar, Üye tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen kayıt ve koşullara uyulmaması halinde, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye'ye verilmiş hakları geri alma ve kullanıcı hesabını kapatma hakkına sahiptir. Sözleşme Değişiklikleri
Koçaslanlar, işbu Sözleşme'yi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği zamanda, Portal'da ilan ederek değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler Portal'da ilan edildikleri tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. Üye'nin tek taraflı olarak Sözleşme'yi değiştirme hakkı yoktur.
Anlaşmazlıklar
İşbu Sözleşme'den doğan veya onunla ilgili olan her türlü ihtilaf ve anlaşmazlıklarda Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.